Pork

w. White Rice
55. Roast Pork w. Mixed Vegetable (S) 7.95 (L) 12.25
56. Roast Pork w. Bean Sprouts (S) 7.95 (L) 12.25
57. Roast Pork w. Mushrooms (S) 7.95 (L) 12.25
58. Roast Pork w. Snow Peas (S) 7.95 (L) 12.25
59. Roast Pork w. Broccoli (S) 7.95 (L) 12.25
60. Roast Pork w. String Beans (S) 7.95 (L) 12.25
spicy 61. Roast Pork w. Garlic Sauce (S) 7.95 (L) 12.25
spicy 62. Szechuan Pork (S) 7.95 (L) 12.25
spicy 63. Hunan Pork (S) 7.95 (L) 12.25